Szukaj · Kontakt Marzec 28 2020 15:24:06
» Szkoła
Aktualności
off
» Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
» Witamy
Nasza strona używa plików cookies, które zapisują się na Twoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Korzystając z tej strony akceptujesz jej postanowienia
» Regulamin Rady Rodziców
REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH
I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W GUBINIE


I. Postanowienia ogólne

§1


1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na postawie ustawy o systemie oświaty, statutu Szkoły i niniejszego regulaminu.<>br 2. Rada reprezentuje ogół rodziców.
3. Celem działania Rady jest przede wszystkim:
a) Realizowanie zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty i statutu Szkoły,
b) Zapewnienie współpracy rodziców we wszystkich istotnych sprawach Szkoły,
c) Współudział w organizowaniu życia Szkoły.

§2


1. W skład Rady wchodzi po trzech przedstawicieli z każdego oddziału.
2. Kadencja Rady trwa jeden rok.

§3


1. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe o charakterze opiniująco-doradczym.
2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

II. Wybory do Rady

§4


1. Wybory przedstawiciela do Rady dokonuje zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
2. Wybory w głosowaniu tajnym przeprowadza Komisja Skrutacyjna złożona z co najmniej dwóch osób.
3. Z wyborów Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który przekazuje do Dyrektora Szkoły.
4. Wybory odbywają się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
5. Za przeprowadzenie wyboru odpowiedzialny jest wychowawca danego oddziału.
6. Jeśli w czasie kadencji Rady z jej składu ubędzie członek Rady, organizuje się wybory uzupełniające do Rady.
7. Rada podejmuje decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i określa zasady ich przeprowadzania.

III. Władze Rady

§5


1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza, którzy tworzą Zarząd Rady.
2. Wybory w głosowaniu tajnym przeprowadza Komisja Skrutacyjna złożona z co najmniej dwóch przedstawicieli Rady.
3. Z wyborów Komisja Skrutacyjna sporządza protokół.
4. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
5. Zastępca Przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
6. Zakres zadań Zastępcy i Sekretarz ustala Przewodniczący Rady.

§6


1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
2. Pierwsze posiedzenie Rady w danym roku szkolnym zwołuje i prowadzi do momentu wyboru nowego Zarządu Rady, Przewodniczący Rady Rodziców lub Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców lub osoba przez nich upoważniona.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców w danym roku szkolnym powinno się odbyć w terminie do 15 listopada.
4. Na pierwsze posiedzenie Rady w danym roku szkolnym są zapraszani członkowie poprzedniej Rady Rodziców.
5. Pozostałe posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, powiadamiając członków Rady, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania siedmiodniowego terminu.
7. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie: z inicjatywy 1/3 składy Rady, na wniosek Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej.

§7


1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem Przewodniczącego Rady.
2. Posiedzenia rady prowadzone są przez Przewodniczącego Rady lub upoważnionego członka Rady.
3. W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
4. W posiedzeniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym rodzice lub opiekunowie uczniów, którzy aktualnie uczą się w szkole.
5. Posiedzenia Rady są ważne, jeśli bierze w nich udział co najmniej 1/3 członków Rady.

§8


1. Rada obraduje na posiedzeniach i podejmuje uchwały w sprawach należących do jej kompetencji określonych w ustawach oraz przepisach wydawanych na podstawie tych ustaw.
2. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady.
3. Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie tajnym.

§9


1. Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§10


1. Opinie Rady są wydawane w takim samym trybie co uchwały.

§11


1. Zarząd Rady upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji związanych z działalnością Rady.
2. Decyzje finansowe podejmowane są zgodnie z planem finansowym Rady.
3. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. Posiedzenia Zarządu Rady zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeb.
5. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona i inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
6. O swoich decyzjach Zarząd informuje Radę na jej następnym posiedzeniu.
7. Kadencja Zarządu Rady trwa do momentu wyboru nowego Zarządu w nowym roku szkolnym.

§12


1. Rada wybiera Komisje Rewizyjną składającą się z co najmniej trzech osób.
2. Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Zarządu, w tym działalność finansową.
3. Co najmniej raz w roku Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie sprawozdanie z wykonywanego nadzoru.

§13


1. W poszczególnych oddziałach wybierane są trójki klasowe złożone z trzech przedstawicieli rodziców danego oddziału.
2. Trójki klasowe wybierane są w głosowaniu jawnym.
3. Wybór trójek klasowych zarządza wychowawca danego oddziału na pierwszym zebraniu danego oddziału.
4. Zadaniem trójek klasowych jest współpraca z wychowawcą danego oddziału oraz podejmowanie decyzji dotyczących spraw danego oddziału oraz współpraca z członkami Rady danego oddziału.

IV. Prawa i obowiązki członków Rady

§14


1. Członkowie Rady maja prawo:
a) Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych.
b) Wypowiadania swoich opinii o istotnych sprawach szkoły
c) Głosowania na równych prawach w przypadku wszystkich decyzji podejmowanych przez Radę.
2. Członkowie Rady maja obowiązek aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady.

V. Fundusze Rady

§15


1. Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową Szkoły.
2. Fundusze pochodzą z dobrowolnych składek rodziców , dotacji i darowizn.
3. O przyjęciu darowizny decyduje Zarząd Rady po uzyskaniu opinii Dyrektora Szkoły.
4. Rodzice, którzy chcą uiszczać składki na pierwszym zebraniu rodziców deklarują wysokość rocznej składki.

§16


1. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu Rady są ustalane corocznie przez Radę w planie finansowym Rady.
2. Środki z funduszu Rady mogą być przeznaczone jedynie na zadania, które wynikają ze statusu Szkoły.
3. O wydatkowaniu Środków decyduje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemnie wnioski.
4. Pisemne wnioski o wydatkowanie środków z funduszu Rady mogą składać do Zarządu Rady:
a) Dyrektor Szkoły
b) Rada Pedagogiczna
c) Wychowawca oddziału
d) Trójki klasowe
e) Rodzice uczniów

§17


1. Rada ma wydzielone konto bankowe.
2. Środkami zgromadzonymi na koncie Rady dysponuje Zarząd Rady za pośrednictwem dwóch upoważnionych osób: Przewodniczącego lub Księgowego Szkoły.

VII. Postanowienia końcowe

§18


1. Zmiany w Regulaminie Rady dokonuje Rada w głosowaniu jawnym.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.11.2011 r.

» Losowa fotografia
» Licznik
Do zakończenia roku szkolnego pozostało

Pozdrawiamy
» Zegar LCD
» Kalendarz
PoWtŚrCzPiSoNi
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31